ระบบแจ้งที่พักอาศัย (Notifications of residence of foreigners for business)

เจ้าของสถานะประกอบการ ตัวแทนหรือเจ้าของบ้าน สามารถทำการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักที่พักอาศัยผ่านอินเตอร์ได้ง่ายๆ  โดยการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแจ้งที่พักอาศัย เพียง 1 รหัสที่ผู้ใช้ได้รับหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้ก็จะสามารถแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในสถานประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือ รับผิดชอบดูแลอยู่มากกว่า 1 สถานที่

แจ้งที่พักคนต่างด้าวรายบุคคล

สำหรับเจ้าบ้าน, สถานประกอบการขนาดเล็ก, ขนาดกลาง หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยครั้งละ 1 รายการ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์...

ขั้นตอนการแจ้ง

แจ้งที่พักคนต่างด้าวมากกว่า 1 คน

สำหรับเจ้าบ้าน, สถานประกอบการขนาดเล็ก, ขนาดกลาง หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยครั้งละ มากกว่า 1 รายการ ผ่านการไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Excel file...

ขั้นตอนการแจ้ง

ค้นหาและตรวจสอบ

หลังจากที่ทำการแจ้งที่พักคนต่างด้าวเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการแจ้งที่พักทั้งที่แจ้งผ่านระบบรายบุคคลหรือนำเข้าผ่าน Excel ได้

ขั้นตอนการค้นหา

การ Export หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

หลังจากที่ทำการแจ้งที่พักคนต่างด้าวเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถพิมพ์หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าวเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ ตม. ได้

ขั้นตอนการ export หลักฐาน

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง

ในการแจ้งที่อาศัยทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ใช้เตรียมข้อมูลเพื่อกรอกเข้าสู่ระบบ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลที่พักอาศัย
2. วันที่เข้าพัก
3. วันที่ออกจากที่พัก
4. หมายเลขหนังสือเดินทาง
5. ชื่อ, ชื่อกลาง (ถ้ามี) และ นามสกุล
6. สัญชาติ
7. เพศ
8. วัน เดือน ปีเกิด
9. เบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนการค้นและตรวจสอบการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

หลังจากที่ผู้แจ้งได้ทำการแจ้งข้อมูลที่พักคนต่างด้าวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านระบบเป็นรายบุคคล หรือนำเข้าข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ระบบแจ้งที่พักคนต่างด้าวแบบออนไลน์ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งได้ โดยไปที่หน้าจอ Inform Accommodation> Search จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. Login เข้าสู่ระบบ ​เลือกข้อมูลที่พักอาศัยที่ต้องการค้นหา กรณีที่มีข้อมูลที่พักอาศัยจำนวนมากสามารถค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อที่พักที่ต้องการเพื่อเลือกได้  (หากไม่มีรายการข้อมูลที่พัก ให้กลับไปเพิ่มข้อมูลก่อนโดยดูขั้นตอน การเพิ่มข้อมูลที่พัก)
2. กรอกวันที่พักที่ต้องการค้นหา หรือกรอกเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมที่ต้องการ เช่น ชื่อคนต่างด้าว  
3. คลิกปุ่ม ค้นหา 
4. คลิกไอคอน   view   เพื่อดูรายละเอียดการแจ้ง 

สิ่งสำคัญ:
-แสดงข้อมูลวันที่เข้าพักย้อนหลัง 7 วันเท่านั้น / Data are shown within only 7 days of Check-in Date

- การค้นหาจะสามารถค้นหาการแจ้งที่พักคนต่างด้าวของที่อยู่ทั้งหมดทุกสถานะได้  ซึ่งสถานะของข้อมูลที่อยู่ประกอบด้วย  Approved, Inactive และ  Deleted

ภาพตัวอย่างขั้นตอนการค้นหาและแสดงข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

วีดิโอสาธิต การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

ขั้นตอนการ Export หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

หลังจากที่ผู้แจ้งได้ทำการแจ้งข้อมูลที่พักคนต่างด้าวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านระบบเป็นรายบุคคล หรือนำเข้าข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ระบบแจ้งที่พักคนต่างด้าวแบบออนไลน์ จะ​สามารถพิมพ์หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าวเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ ตม. ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ​Login เข้าสู่ระบบ ทำการค้นหาคนต่างด้าว หรือ วันที่ที่ทำการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่ต้องการ  
2. คลิกไอคอน View
3. คลิกปุ่น นำเข้า / Export   เพื่อ Export หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

ภาพตัวอย่างการค้นหาข้อมูลสำหรับการ Export หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าว

วิดีโอสาธิต การค้นหาข้อมูลสำหรับการ Export หลักฐานการแจ้งที่พักคนต่างด้าว